top of page

שיטות לחישוב שטח דירה

שיטות המדידה הנפוצות:


מדידת פנים לשטח דירה רב מפלסית

שטח רשום / שטח נטו / שטח בנסח טאבו

שטח הטאבו הוא מסמך המשפטי אשר מגדיר מי הם הבעלים החוקיים של הדירה. בנסח הטאבו מפורט גם בין היתר השטח של הדירה. תחת הכותרת גודל במ"ר וכולל בתוכו את שטח הרצפות בלבד, ללא שטח קירות חוץ, כלומר ללא מעטפת הדירה, ללא מרפסות וללא הצמדות שונות. את ההפרשים הגדולים נראה בעיקר בבניינים ישנים שם ישנן מרפסות "פנימיות" שנסגרו עם השנים הפכו לחדרים או הגדילו את הסלון.


שטח ארנונה


שיטות לחישוב שטח דירה: שטח הארנונה משתנה בהתאם לשנים, בהתאם לעירייה/מועצה מקומית, בהתאם לצרכים של הרשות המקומית.

חלק מהרשויות לוקחות בחשבון רק את שטח המרצפות, חלקן לוקחות בחשבון גם מרפסות סגורות וישנן רשויות שאף מתמחרות מרפסות פתוחות ואפילו שטחים משותפים. שטח הארנונה נקבע עבור תשלומים לרשות ועל כן עדיף שזה יהיה שימושו היחיד.


שטח ברוטו


שיטות לחישוב שטח דירה: כשמודדים שטח ברוטו של דירה מודדים את שטח הרצפה, שטח קירות הפנים, שטח קירות החוץ ואפילו שטחים משותפים.


שטח פלדלת - שטח בהתאם לתקן 9 של מועצת שמאי המקרקעין


התקן קובע הגדרות מדוייקות של שטחים בנויים בדירות מגורים, בבנייני מגורים ובבתים צמודי קרקע (דירה רב מפלסית)


שיטות לחישוב שטח דירה חד מפלסית - מה מודדים?

  • שטח פנים הדירה כלומר שטח הרצפות של הדירה

  • קירות החוץ של הדירה ומחצית מהקירות המשותפים

  • שטח מרפסות מקורות.

  • מחסנים ושטחי שרות אשר צמודים לדירה ויש אליהם כניסה ישירות מתוך הדירה גם יחשבו חלק משטח הדירה. יש לשים לב ששטחים משותפים שיש להם גישה מדירה אחרת לא יחושבו כחלק מהדירה.


הגדרות למדידת פנים עבור שטח בית צמוד קרקע (רב מפלסי)


במקרה זה המרכיבים הרלוונטים במדידת הפנים הינם, סכום שטח כל הקומות, כולל קירות חוץ וחצי מהקירות המשותפים (במקרה של קוטג)

  • שטח רצפה כולל קירות חיצוניים וחצי מקירות משותפים

  • שטח הממד

  • שטח מחסנים ושטחי שירות מקורים, ובתנאי שהם צמודים פיזית למבנה ויש אליהם כניסה ישירה מתוך המבנה. גם במקרה זה מקלט משותף, כלומר שיש אליו גישה משני בתים לא יחושב בשטח המבנה.

  • גרמי המדרגות נכללים בגודל הקומה. במדידת פנים לכול קומה יוצמד גרם המדרגות שעולה אל הקומה מעל.

פירוט שיטות המדידה המתוארות למעלה הינם עבור שמאות בלבד.


מדידת פנים למבנה רב מפלסי - מדרגות

חברת 4 פינות מתמחרת את מדידות פנים בדומה להגדרת שטח פלדלת, ללא חלוקת שטח הקירות המשותפים. כלומר המדידה תכלול את: שטח הרצפות, שטח הקירות החיצוניים ובנוסף, מרפסות מקורות או שאינן מקורות והכל בהתאם לדרישות הלקוח.

גם במקרה של מדידת דירות או בתים רב מפלסיים יחושב השטח לפי הקונטור החיצוני של כל קומה והמדרגות לא תוצמדנה לקומה אחת בלבד. גרם המדרגות נמדד בקפדנות, הוא מורכב הרבה יותר משאר חלקי הדירה/בית ולרב מכיל מסתור/שירותים/איחסון.

79 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page